Warunki zakupu

(Ważne na: grudzień 2013)

1. Obszar stosowania

1.1 Poniższe zasady i warunki odnoszą się do wszystkich umów zawieranych z dostawcami Meyra. Dostawcy potwierdzają zapoznanie się z tymi warunkami w momencie przyjęcia zamówienia Meyra, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy do Meyra. Warunki odnoszą się do wszystkich przyszłych transakcji z dostawcą.
1.2 Odstępstwa od warunków dostawy dostawcy, jak również zmiany, poprawki i ustne porozumienia dodatkowe będą ważne tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody przez Meyra.
1.3 Nasze warunki zakupu odnoszą się wszystkich osób fizycznych i prawnych lub spółek posiadających osobowość prawną, którzy prowadzą działalność gospodarczą (przedsiębiorcy), jak również osób prawnych prawa publicznego i specjalnych funduszy publicznych.

2. Zawarcie umowy

2.1 Tylko pisemne zamówienia mają charakter wiążący. Zamówienia lub umowy zawarte ustnie, telefonicznie lub telegraficznie będą wiążące tylko po ich pisemnym potwierdzeniu przez Meyra.
2.2 Dostawca musi bezzwłocznie potwierdzić wszystkie zamówienia odsyłając prawnie wiążącą, podpisaną kopię zamówienia.
2.3 W przypadku, gdy istnieje stała relacja biznesowa, dostawca zobowiązany jest każdorazowo zadeklarować swój zamiar odrzucenia zamówienia w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty otrzymania zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie to zostanie uznane za przyjęte. W każdym przypadku Meyra rezerwuje sobie prawo do wycofania zamówienia w ciągu 2 (tygodni) od daty zamówienia, o ile nie zostanie ono potwierdzone w tym okresie na piśmie. Przyjęcie zamówienia, którego treść odbiega od zamówienia lub opóźnienie w przyjęciu zamówienia stanowi nową ofertę i wymaga pisemnej akceptacji Meyra. W żadnym przypadku brak odpowiedzi ze strony Meyra nie może być uznawany za milczące potwierdzenie zamówienia o treści odbiegającej od tego zamówienia.

3. Zakres prac, ceny, warunki płatności, przeniesienie umowy

3.1 Uzgodnione ceny są cenami stałymi obejmującymi koszty wysyłki, opakowania i, w odpowiednich przypadkach, ubezpieczenia, ceł i podatków, jak również innych opłat, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie. Wszelkie koszty, które nie stanowią wartości towarów, należy podawać odrębnie.
3.2 Do dostarczanych produktów należy dołączyć instrukcje obsługi, obchodzenia się, stosowania i konserwacji w języku niemieckim. Uważa się, że dokumenty te, o ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej na piśmie, są uwzględnione w cenie tych produktów.
3.3 W przypadku niepodania ceny w momencie składania zamówienia lub gdy Meyra nie zna tej ceny, Meyra ma prawo anulować zamówienie w ciągu 2 (dwóch) tygodni od podania ceny i wycofać się z zamówienia.
3.4 W przypadku wyjątkowego, dopuszczalnego podwyższenia ceny zgodnie z umową, podwyżka będzie ważna tylko po jej pisemnym zatwierdzeniu przez Meyra.
3.5 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Meyra dokonywać będzie płatności kwoty pomniejszonej o trzy procent (3%) w ciągu 14 (czternastu) dni lub netto w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni. Terminy te rozpoczną swój bieg po otrzymaniu możliwej do zweryfikowania faktury, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania przesyłki. Dla celów dotrzymania terminu płatność, płatność zostanie uznana za dokonaną w dniu wykonania przelewu bankowego przez Meyra.
3.6 W przypadku uzasadnionego niedotrzymania warunków umowy, jak również siły wyższej, w szczególności strajku, lokautu, wojny, niedoborów surowców i energii, przerw w działaniu i ruchu nieleżących po stronie Meyra, jak również innych ograniczających przepisów obowiązkowych, bieg okresu, o którym mowa w punkcie 3.5 zostanie zawieszony do czasu usunięcia przeszkody w realizacji obowiązków umownych.
3.7 Płatności będą realizowane w formie wybranej przez Meyra. W szczególności, w odniesieniu do transakcji z zagranicznymi firmami Meyra może dokonywać wyboru formy płatności wedle własnego uznania.
3.8 Bezwarunkowe uregulowanie przez Meyra zafakturowanej kwoty nie stanowi przyjęcia wykonania prac dostawcy zgodnie z umową.
3.9 Cesja roszczeń dostawców wobec Meyra możliwa jest tylko na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody. W przypadku, gdy dana transakcja jest transakcją komercyjną dla obu stron, obowiązywać będą postanowienia § 354 a niemieckiego ksh.

4. Dostawa, opóźnienie w dostawie, przeniesienia ryzyka

4.1 Uzgodnione daty dostaw należy uważać za wiążące. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Meyra może odesłać przedwcześnie wysłaną przesyłkę na koszt odbiorcy.
4.2 Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w przypadku, gdy przesyłka zostanie udostępniona Meyra w uzgodnionym terminie i w uzgodnionym miejscu. W przypadku niezrealizowania lub częściowego zrealizowania dostawy w uzgodnionym terminie, Meyra ma prawo, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, dochodzić rekompensaty z tytułu szkody poniesionej przez Meyra z powodu tego opóźnienia. Meyra jest także uprawniona, wedle swojego uznania, po upływie odpowiedniego okresu karencji, wycofać się z umowy i/lub dochodzić roszczenia o odszkodowanie w miejsce realizacji zamówienia. Te same postanowienia odnoszą się do częściowych, uzgodnionych dostaw w odniesieniu do jeszcze niedostarczonych części, w przypadku, gdy dostawca nie zrealizuje konkretnej dostawy częściowej w uzgodnionym terminie. Powyższe prawo do wycofania się z umowy będzie przysługiwać niezależnie od tego, czy wina za nieprzestrzeganie terminu dostawy leży po stronie dostawcy, czy nie. Potwierdzenie przez Meyra opóźnionej dostawy nie stanowi zrzeczenia się prawa do dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej przez opóźnienie.
4.3 Dostawca informować będzie Meyra bezzwłocznie o nieuniknionych opóźnieniach w dostawie. Uzgodnienie nowego terminu dostawy, które dla swojej skuteczności musi być sporządzone na piśmie, pozostaje bez wpływu na roszczenia Meyra z tytułu rekompensaty za szkody spowodowane opóźnioną dostawą.
4.4 Do każdej wysyłki należy dołączyć dowód dostawy. Dowód dostawy musi zawierać następujące informacje:

  • numer zamówienia, Reference Meyra i datę zamówienia,
  • Reference artykułu,
  • liczbę ewentualnych dostaw częściowych,
  • inne oznakowania określone w zamówieniu,
  • liczbę i datę wystawienia dowodu dostawy,
  • liczbę dostarczanych artykułów.

4.5 Dopuszcza się dostawy częściowe tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody Meyra.
4.6 Ryzyko ewentualnej straty lub pogorszenia towarów do czasu przeniesienia praw w uzgodnionym miejscu dostawy pozostaje po stronie dostawcy.
4.7 Meyra jest podmiotem nieobjętym ubezpieczeniem spedycyjnym. W związku z tym Meyra nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów transportu.

5. Zarządzanie jakością, ochrona środowiska

5.1 Dostawca musi przestrzegać wymogów Meyra dotyczących zarządzania jakością oraz ochrony środowiska.
5.2 Dostawca zobowiązuje się do odbioru oraz zorganizowania odpowiedniego odbioru oraz utylizacji materiałów opakowaniowych i odpadów elektronicznych. Na żądanie należy przedstawić odpowiedni dowód dotyczący legalnej utylizacji tych odpadów.
5.3 W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku przez dostawcę, Meyra będzie uprawniona do odbioru i utylizacji odpadów na koszt dostawcy.

6. Zgodność z rozporządzeniem REACH oraz Dyrektywą RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) nr 2011/65/WE

6.1 Dostawca zapewnia zgodność z rozporządzeniem REACH (Dyrektywa WE nr 1907/2006) w zakresie dostarczanych towarów, w tym materiałów opakowaniowych. W szczególności należy zapewnić, by dostarczane towary i ich materiały opakowaniowe nie zawierały żadnych substancji uwzględnionych na liście kandydackiej zgodnie z art. 53 par. 1 Dyrektywy w ilości powyżej 0,1% masy procentowej (substancje wzbudzających szczególnie duże obawy – SVHC). Dostawca ponosi odpowiedzialność za rejestrację wszystkich substancji dostarczonych przez siebie lub jego podwykonawców w zakresie obowiązku rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH. W przypadku, gdy dostawca nie ma obowiązku rejestrowego, musi zobowiązać swoich dostawców do wypełnienia tego obowiązku zgodnie z rozporządzeniem REACH. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pisemne potwierdzenie rejestracji dokonanej przez dostawcę lub jego podwykonawców na żądanie.
6.2 Dostawca zobowiązany jest do zarejestrowania towarów i ich opakowań zawierających substancje, o których mowa w rozporządzeniu REACH. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Meyra wszystkie informacje i dokumenty zgodnie z rozporządzeniem (w szczególności zgodnie z art. 31 ff rozporządzenia REACH) w terminie, w kolejności przekazywania tych informacji przez jego podwykonawców.
6.3 W przypadku roszczeń klientów, konkurentów lub organów władzy publicznej dotyczących naruszenia zapisów rozporządzenia REACH, za które winę ponosi dostawca, Meyra jest uprawniona do zażądania odszkodowania od dostawcy z tytułu szkody spowodowanej nieprzestrzeganiem rozporządzenia REACH.
6.4 Wymienione obowiązki są ważne (z wyjątkiem obowiązków rejestracyjnych) także wówczas, gdy siedziba dostawcy mieści się w kraju nienależącym do UE. W szczególności, dostawca taki musi poinformować Meyra w przypadku, gdy zawartość substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy (SVHC) wynosi powyżej 0,1% lub substancje, o których mowa w rozporządzeniu REACH mogą być wydzielane przez produkt w okresie jego normalnego, spodziewanego użytkowania. Unijna dyrektywa RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) nr 2011/65/WE
A) Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania całości przepisów ochrony środowiska zgodnie z niemieckim i unijnym prawem, w tym dyrektywą unijną nr 2011/65/WE „Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” oraz ustawą o energii elektrycznej.
B) Sprzęt elektryczny i elektroniczny każdego rodzaju oraz stosowane komponenty muszą spełniać przepisy dotyczące substancji zakazanych zgodnie z unijną dyrektywą nr 2011/65/WE oraz ustawami, rozporządzeniami, decyzjami i innymi dokumentami służącymi jej realizacji. W tym celu dostawca zobowiązany jest dostarczyć pisemny certyfikat zgodności. Na urządzeniu należy umieści znak CE oraz symbol zgodnie z załącznikiem IV Dyrektywy nr 2002/96/EWG.
C) Dostawca zapewnia zgodność wszystkich produktów z wymogami Dyrektywy RoHS zgodnie z podpunktami A i B. Dostawca musi zrekompensować wszelkie szkody i wysiłki (w tym także koszty postępowania sądowego) oraz z tytułu wszelkich wierzytelności osób trzecich spowodowane naruszeniem postanowień Dyrektywy RoHS lub innych istotnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska.

7. Zastrzeżenie prawa własności, prawo zatrzymania, potrącenia

7.1 Meyra uznaje zastrzeżenie prawa własności przez dostawcę do nieprzetworzonych towarów przechowywanych w Meyra. Meyra nie uznaje zastrzeżenia prawa własności przez dostawcę po przetworzeniu, względnie połączeniu lub wymieszaniu z innymi produktami. Wyłącza się także cesję roszczeń Meyra wynikających z odsprzedaży towarów dostarczonych dostawcy.
7.2 Dostawca nie ma żadnych praw do zatrzymania, jeśli opierają się na roszczeniach wzajemnych wynikających z innych, zgodnych z prawem transakcji z Meyra.
7.3 Dostawca jest tylko uprawniony do kompensaty z niekwestionowanymi lub prawnie wiążącymi roszczeniami.

8. Modele, rysunki, narzędzia

8.1 Meyra posiada prawa własności do wszystkich modeli, rysunków i narzędzi wyprodukowanych dla Meyra.
8.2 Przedmioty te będą pozostawać u dostawcy na zasadzie użyczenia do czasu zakończenia realizacji zamówienia. Dostawca udostępni je do użytku Meyra lub odda Meyra bezpłatnie na jej żądanie w dowolnym momencie, nie później jednakże niż po wykonaniu zamówienia. Niniejszym uzgodnione prawo posiadania i używania wygaśnie bezwarunkowo w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec majątku dostawcy.
8.3 Wszelkie materiały udostępnione przez Meyra pozostają własnością Meyra. Materiały te można wykorzystywać wyłącznie do realizacji zamówień Meyra. Dostawca zapewni odpowiednią rekompensatę w przypadku spadku ich wartości lub utraty. Obróbka lub przekształcanie materiałów jest zawsze wykonywane dla Meyra.
8.4 Meyra zastrzega prawo własności do udostępnionych przez siebie narzędzi. Dostawca jest zobowiązany do korzystania z narzędzi wyłącznie do produkcji towarów zamawianych przez Meyra. Dostawca jest zobowiązany ubezpieczyć narzędzia należące do Meyra na ich pierwotną wartość na swój koszt przed skutkami pożaru, zalania i kradzieży. Dostawca jest zobowiązany do terminowego przeprowadzania niezbędnych konserwacji i inspekcji na swój koszt. Dostawca powiadomi Meyra o wszelkich zakłóceniach. W przypadku umyślnego niedopełnienia powyższego obowiązku, pozostaje to bez wpływu na roszczenia z tytułu odszkodowania.9. Ochrona projektu


9.1 Wszelkiego rodzaju dokumenty, jak również modele, projekty, rysunki, narzędzia itp., które Meyra udostępnia swoim dostawcom są uważane za poufne i pozostają własnością Meyra. W szczególności, materiałów tych nie wolno wykorzystywać do innych celów, powielać, czy udostępniać osobom trzecim. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne przechowywanie tych dokumentów. Należy je niezwłocznie zwrócić na żądanie.
9.2 Zabrania się dostarczania osobom trzecim artykułów opartych na na rysunkach, modelach, itp. udostępnionych przez Meyra, niezależnie od tego, czy były produkowane przy użyciu narzędzi Meyra, czy narzędzi produkowanych na zamówienie Meyra lub w inny sposób.

10. Gwarancje, rękojmie i zakres odpowiedzialności

10.1 Dostawca w momencie przeniesienia ryzyka udziela gwarancji, iż w okresie wymaganym przez prawo dostarczone produkty nie mają usterek wpływających na ich wartość lub stabilność, charakterystyka produktów jest zgodna z gwarantowaną lub uzgodnioną, nadają się do użytku zgodnie z umową oraz są zgodne z ogólnymi zasadami technicznymi, jak również przepisami prawnymi i oficjalnie obowiązującymi odnoszącymi się do ich dystrybucji i stosowania.
10.2 W przypadku transakcji biznesowej z klientem zagranicznym, dostawca gwarantuje, że zawarcie i realizacja umowy nie będzie naruszać żadnych ustawowych, oficjalnie obowiązujących, czy innych przepisów oraz że przestrzegane będą wszelkie przepisy tych krajów dotyczące eksportu, ceł, podatków i innych opłat.
10.3 W przypadku towarów, które nie są zgodne z postanowieniami klauzul 9.1 i 9.2, Meyra jest upoważniona zażądać od dostawcy, wedle własnego uznania, naprawy usterki produktów lub bezpłatnego dostarczenia pozbawione wad produktu zamiennego. W przypadku, gdy dostawca nie spełni żądania naprawienia/wymiany produktu w uzgodnionym terminie, Meyra będzie uprawniona do naprawy produktu we własnym zakresie lub przez podmioty zewnętrzne na koszt dostawcy. Po bezskutecznym upływie terminu, Meyra ma prawo do odstąpienia od umowy, obniżenia ceny zakupu lub ubiegania się o rekompensatę poniesionych kosztów. W przypadku zagwarantowania przez dostawcę odpowiedniej charakterystyki lub trwałości produktów, Meyra jest ponadto uprawniona do dochodzenia roszczeń na podstawie tej gwarancji. Meyra jest uprawniona do wszystkich powyższych roszczeń niezależnie od innych roszczeń prawnych.
10.4 W przypadku bezpośredniego poniesienia szkody Meyra jest, niezależnie od innych roszczeń, uprawniona do naprawienia produktu we własnym zakresie lub zamówienia zamiennika na koszt dostawcy po zawiadomieniu dostawcy o zaistniałej usterce. W takim przypadku termin naprawienia szkody nie obowiązuje.
10.5 Meyra będzie bezzwłocznie sprawdzać otrzymane towary pod względem możliwych wad lub odchyleń jakościowych. Meyra będzie bezzwłocznie reklamować widoczne, oczywiste wady, standardowo w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania przesyłki, a wady ukryte w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od ich wykrycia, o ile konkretny przypadek nie będzie wymagać więcej czasu.
10.6 Dostawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Meyra kosztów poniesionych przez Meyra z tytułu wadliwej dostawy (np. kosztów kontroli i obsługi) oraz kosztów z tytułu uzasadnionej ponownej wysyłki i wymiany produktów oraz ich naprawy.

11. Prawa osób trzecich

11.1 Dostawca ponosi odpowiedzialność za to, by dostawa i zgodne z umową stosowanie zamówionych produktów nie naruszały praw patentowych, praw ochronnych ani żadnych innych praw osób trzecich. Odpowiedzialność ta obejmuje także części zakupione przez dostawcę od osób trzecich, a ponadto nie ogranicza się do czynu popełnionego z winy dostawcy.
11.2 W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniem wobec Meyra z tytułu naruszenia praw ochronnych, dostawca będzie zobowiązany zwolnić Meyra z odpowiedzialności za te roszczenia na pierwsze, pisemne żądanie. To zobowiązanie do zwolnienia z odpowiedzialności obejmuje także pokrycie wszelkich wydatków poniesionych przez Meyra w związku z roszczeniami osób trzecich. Dostawca zwolni Meyra z odpowiedzialności za roszczenia dochodzone przez osoby trzecie z tytułu naruszenia tych praw na pierwsze żądanie.
11.3 Postanowienia punktów 10.1 i 10.2 nie będą mieć zastosowania w sytuacji, gdy dostawca wyprodukował towary zgodnie z otrzymanymi od Meyra projektami, rysunkami, modelami lub podobnymi opisami lub specyfikacjami i nie był w stanie stwierdzić, że opracowane przez niego produkty naruszają prawa ochronne osób trzecich.
11.4 Strony umowy zobowiązują się do bezzwłocznego informowania siebie nawzajem w momencie nabycia wiedzy o ryzyku naruszenia lub domniemanym naruszeniu praw ochronnych w celu przeciwdziałania jakimkolwiek roszczeniom z tytułu odpowiedzialności.

12. Produkcja towarów, audyt

12.1 Dostawca zapewnia, że zorganizuje proces produkcji towarów, m.in. poprzez dokładną selekcję personelu i nadzór nad nim, w sposób zapewniający wyeliminowanie możliwości wystąpienia nawet niezamierzonego odchylenia jakości faktycznej od jakości umownej w ramach swojego obowiązku dołożenia staranności.
12.2 Meyra jest uprawniona w standardowych godzinach pracy zakładów produkcyjnych dostawcy do przeprowadzania przez osoby zatrudnione przez Meyra kontroli przeznaczonych dla Meyra towarów pod względem przestrzegania zobowiązań umownych w zakresie produkcji towarów.
12.3 Dostawca wyraża zgodę na przeprowadzanie regularnych audytów dostawcy przez wynajętych przez Meyra ekspertów. Przedmiotem audytów dostawcy będą wszelkie okoliczności istotne dla relacji z dostawcą. Koszty związane z tymi audytami ponoszone będą przez dostawcę.
12.4 W przypadku otrzymywania przez dostawcę wskazówek dotyczących towarów, niezależnie od podstaw, wywołujących wątpliwości związane z możliwością sprzedaży tych towarów, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać kompletne wyjaśnienia i poinformować Meyra o tym. W przypadku, gdy dostawca nie jest producentem, zobowiązany jest zagwarantować przekazanie oraz przestrzeganie tego obowiązku przez swoich poddostawców i producenta.

13. Odpowiedzialność za produkt, ubezpieczenie

13.1 W zakresie, w jakim dostawca odpowiada za wadę produktu, której przyczyna powstała w jego obszarze działania i w jego strukturach organizacyjnych oraz za którą ponosi odpowiedzialność w relacjach zewnętrznych, dostawca zwolni Meyra z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich na pierwsze żądanie. Pozostanie to bez wpływu na inne roszczenia prawne Meyra.
13.2 Na tych samych warunkach dostawca będzie także ponosić odpowiedzialność za koszty poniesione przez Meyra z tytułu środków tymczasowych podjętych w celu przeciwdziałania dochodzeniu roszczeń w ramach odpowiedzialności z tytułu wad produktu (np. wycofanie produktów). W możliwie najszerszym i akceptowalnym zakresie Meyra poinformuje dostawcę o szczegółach wycofania produktów oraz umożliwi mu przekazanie jego uwag.
13.3 Dostawca zobowiązuje się wykupić ubezpieczenie zapewniające odpowiednią ochronę ubezpieczeniową od ryzyk związanych z odpowiedzialnością z tytułu wad produktu w zakresie dostarczonych przez niego towarów oraz dostarczyć na żądanie Meyra potwierdzenie wykupienia tego ubezpieczenia w odpowiedniej formie. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej podlegają zgodzie Meyra. Pozostaje to bez wpływu na pozostałe, należne Meyra roszczenia z tytułu szkód.

14. Regres do dostawcy

14.1 W przypadku, gdy Meyra będzie zobowiązana – w ramach łańcucha dostaw, na którego końcu jest konsument – wypłacić swojemu klientowi odszkodowanie z powodu zwrotu przez konsumenta artykułu, który został nowo wyprodukowany przez dostawcę z jego winy lub obniżenia ceny zakupu, nie ma potrzeby określania limitu czasowego praw należnych Meyra zgodnie z zapisami punktu 9 niniejszych warunków zakupu.
14.2 Postanowienia punktu 13.1 będą także dotyczyć artykułów, do produkcji których Meyra wykorzystała komponenty dostawcy oraz przypadków, w których Meyra dostarcza produkty bezpośrednio konsumentowi.
14.3 W przypadkach objętych postanowieniami punktów 13.1 i 13.2 Meyra jest uprawniona do żądania zwrotu kosztów poniesionych przez Meyra z powodu niezrealizowania zamówień swoich klientów (w szczególności koszty transportu, koszty podróży, robocizny oraz materiałów) w przypadku istnienia wady przed przeniesieniem ryzyka na Meyra.
14.4 Roszczenie, o którym mowa w punkcie 13.1 obowiązywać będzie przez 2 (dwa) lata od przeniesienia praw własności do artykułu na Meyra przez dostawcę. Roszczenia, o których mowa w punktach 9 i 13.3 wygasną najwcześniej po 2 (dwóch) miesiącach od dnia, w którym Meyra będzie zobowiązana spełnić roszczenia wobec klienta, ale najpóźniej po 5 (pięciu) latach od przeniesienia praw własności do artykułu przez dostawcę.

15. Zachowanie poufności

15.1 Dostawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej poufności wszystkich udostępnionych mu rysunków, obliczeń i innych, niepodanych do publicznej wiadomości dokumentów i informacji oraz do niewykorzystywania ich dla swoich własnych celów lub celów osób trzecich.
15.2 Obowiązek zachowania poufności obowiązywać będzie również po zakończeniu umowy.

16. Postanowienia końcowe

16.1
Miejscem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających z relacji umownej będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki w Kalletal-Kalldorf w przypadku, gdy dostawca jest przedsiębiorcą, osobą prawną zgodnie z prawem publicznym lub specjalnym funduszem publicznym. Meyra jest także uprawniona pozwać dostawcę w miejscu prowadzenia przez niego działalności.
16.2 Miejscem realizacji jest uzgodnione miejsce dostawy, o ile zamówienie nie określa inaczej.
16.3 Właściwym prawem będzie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

nach oben