Ogólne warunki handlowe

1. Postanowienia ogólne – zakres

1.1. Dla wszystkich umów zawieranych z klientami spółki obowiązywać będzie poniższe ogólne warunki handlowe dostaw i realizacji transakcji (OWH). Warunki te będą także obowiązywać dla wszystkich przyszłych transakcji z klientem, nawet z przypadku braku odrębnej, nowej umowy.
1.2. Klient przyjmuje do wiadomości, że niniejszej ogólne warunki handlowe MEYRA GmbH są wiążące dla istniejącej umowy oraz wszystkich przyszłych umów. Zasady i warunki klienta lub osoby trzeciej nie mają zastosowania. Te zasady i warunki nie będą dotyczyć MEYRA GmbH nawet jeśli nie zostaną wyraźnie wyłączone w indywidualnych przypadkach.
1.3. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują tylko w przypadku, gdy klient jest przedsiębiorcą (§ 14 niemieckiego Kodeksu Cywilnego), podmiotem prawnym zgodnie z prawem publicznym lub odrębnym funduszem zgodnie z prawem publicznym.

2. Oferta, zawarcie umowy

2.1. Oferty MEYRA GmbH muszą być zatwierdzone i nie są wiążące do czasu ich wyraźnego określenia jako wiążące.
2.2. MEYRA GmbH może akceptować zamówienia lub zlecenia od klienta w ciągu 14 dni od ich otrzymania na podstawie potwierdzenia oferty na piśmie.
2.3. Umowa zawierana jest w formie potwierdzenia oferty na piśmie. Dotyczy to także wszelkich zmian lub uzupełnienia zamówienia.
2.4. Meyra zachowuje prawo własności oraz prawa autorskie do wszystkich dokumentów dostarczonych klientowi w związku ze złożeniem zamówienia. Dokumentów tych nie można ujawniać osobom trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Meyra. W przypadku niezaakceptowania oferty klienta przez Meyra w terminie określonych w punkcie 2.2, dokumenty te należy bezzwłocznie zwrócić Meyra.

3. Ceny

3.1. Ceny podawane są wyłącznie w euro. Wszystkie ceny są cenami netto. Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.
3.2. O ile nie podano inaczej na piśmie, nasze ceny są cenami ex works, nie obejmują opakowania i wysyłki. Koszty opakowania i wysyłki zostaną zafakturowane oddzielnie.
3.3. W przypadku stosowania cennika jako podstawy zamówienia, obowiązywać będzie cennik ważny na dzień złożenia tego zamówienia. Dopuszcza się zmianę ceny w przypadku, gdy odstęp czasu pomiędzy zawarciem umowy a uzgodnioną datą dostawy wynosi więcej niż cztery miesiące. Jeśli w okresie do realizacji zamówienia wzrosną koszty robocizny lub materiałów, Meyra uprawniona jest do odpowiedniego podwyższenia ceny zgodnie ze wzrostem tych kosztów. Klient ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy wzrost ceny istotnie przekroczy wzrost ogólnych kosztów utrzymania pomiędzy dniem złożenia zamówienia a dniem dostawy.
3.4. W przypadku dalszych zamówień MEYRA GmbH nie jest zobowiązana do utrzymywania cen obowiązujących w poprzedniej umowie.
3.5. W przypadku, gdy wartość zamówienia spadnie poniżej 75,00 euro wartości towarów netto, do ceny zamówienia dodana zostanie opłata w wysokości 9,50 euro z tytułu kosztów wysyłki.

4. Wysyłka, przeniesienie ryzyka

4.1. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej, miejscem dostawy jest siedziba MEYRA GmbH.
4.2. Jeśli towary są wysyłane do klienta z tego miejsca, ryzyko straty losowej lub losowego pogorszenia się stanu towarów zostanie przeniesione na klienta w momencie przekazania towarów (co obejmuje także dostawy częściowe) osobie trzeciej odpowiedzialnej za wysyłkę. Powyższy zapis obowiązuje niezależnie od tego, czy towary są wysyłane z miejsca spełniania świadczenia i kto ponosi koszty transportu.
4.3. Jeśli wobec MEYRA GmbH dochodzone będą roszczenia z tytułu uszkodzenia lub strat powstałych w transporcie, klient zobowiązany jest umieścić informację o szkodzie na dokumentach wysyłkowych lub, w przypadku straty, bezzwłocznie sporządzić i dostarczyć Meyra w ciągu tygodnia notatkę na ten temat.
4.4. Meyra wykupi ubezpieczenie na wypadek strat powstałych w transporcie wyłącznie na wyraźne żądanie klienta i na jego koszt.
4.5. W przypadku opóźnionego przekazania lub wysyłki z winy klienta, ryzyko przechodzi na klienta po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości do wysyłki towarów.
4.6. W przypadku braku szczególnych instrukcji klienta, MEYRA GmbH dokona wyboru trasy transportu i środka transportu bez gwarancji ani odpowiedzialności za wybór najtańszego i najszybszego sposobu wysyłki.

5. Termin dostawy / zakres dostawy

5.1. Proponowane terminy dostaw należy rozumieć jako prawdopodobne terminy dostaw, o ile konkretny termin nie został określony wyraźnie na piśmie.
5.2. Jeśli strony uzgodnią termin dostawy, termin ten rozpocznie swój bieg w dniu potwierdzenia zamówienia. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli przed jego wygaśnięciem towary opuszczą zakład lub przekazane zostanie zawiadomienie o gotowości do ich wysyłki.
5.3. Dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy i realizacji uzależnione jest od terminowego otrzymania całej dokumentacji od klienta, jak również terminowego przekazania wszystkich niezbędnych informacji i spełnienia wszystkich innych zobowiązań przez klienta. W przypadku niedopełnienia tych warunków w terminie, termin dostawy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu.
5.4. MEYRA GmbH nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć (np. strajk, awaria, opóźniona dostawa wewnętrzna, opóźnienie transportu, niekorzystne warunki pogodowe, itp.) będące poza kontrolą Meyra. Możliwe jest wydłużenie terminu dostawy o czas trwania przeszkody w realizacji umowy będącej poza kontrolą MEYRA GmbH oraz o uzasadniony czas niezbędny na wznowienie działalności.
5.5. W przypadku, gdy powyższe opóźnienie trwać będzie dłużej niż sześć tygodni, obie strony będą uprawnione do odstąpienia od umowy w zakresie odnoszącym się spełnienia świadczenia.
5.6. MEYRA GmbH uprawniona jest do dostaw częściowych pod warunkiem możliwości wykorzystania przez klienta takiej dostawy częściowej w ramach świadczenia umownego, zagwarantowania dostawy pozostałych towarów oraz nieponoszenia przez klienta żadnych dodatkowych kosztów wynikających z takiej częściowej dostawy.

6. Płatność

6.1. Płatności z tytułu faktury dokonywane będą w całości w terminie 30 dni od otrzymania faktury na jeden z określonych przez Meyra rachunków bankowych. Jednakże w przypadku, gdy faktura nie dotyczy dostawy części zamiennych lub naprawy, klient uprawniony jest do 2% upustu jeśli płatność dokonana zostanie w ciągu ośmiu dni od otrzymania faktury. 6.2. Czeki i weksle przyjmowane są wyłącznie za wyraźną zgodą. Akceptacja jest uzależnione od wyników. Korekty faktur dokonywane za pomocą czeków i weksli podlegają zapłacie. Wartości przyjmowane są na dzień, w którym Meyra otrzyma ostatecznie wpływ pieniężny do swojej dyspozycji.
6.3. W przypadku niedokonania przez klienta płatności w terminie, wszelkie kwoty należne podlegać będą oprocentowaniu w wysokości 8% rocznie powyżej odpowiedniej bazowej stopy procentowej. Meyra zastrzega sobie prawo do zażądania wyższego odszkodowania z tytułu opóźnienia płatności.
6.4. W przypadku niewywiązania się przez klienta z zapłaty, wszelkie pozostałe należności wynikające z tego samego stosunku prawnego staną się natychmiastowo wymagalne bez dodatkowego zawiadomienia.
6.5. Klient uprawniony jest do dokonania kompensaty wyłącznie w przypadku prawnego zasądzenia jego roszczeń wzajemnych lub gdy roszczenia te są bezsporne. Klient jest uprawniony do wykonywania prawa zatrzymania w takim zakresie, w jakim jego roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.
6.6. MEYRA GmbH jest uprawniona do dokonania cesji wierzytelności z tytułu dostaw i usług.

7. Zastrzeżenie praw własności

7.1. Towary dostarczone przez MEYRA GmbH pozostają własnością MEYRA GmbH do czasu dokonania całej płatności wszystkich obecnych i przyszłych wierzytelności klienta. 7.2. Klient może sprzedawać zastrzeżone towary w toku prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej. Nie jest uprawniony do innego dysponowana towarem, w szczególności ustanawiania zastawu na rzeczach ruchomych. Roszczenia klienta wynikające z odsprzedaży zastrzeżonych towarów (w tym pozostałe należności, takie jak roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkody lub straty) zostaną przeniesione na MEYRA GmbH jako zabezpieczenie. MEYRA GmbH zobowiązuje się zaakceptować przeniesienie. Klient jest uprawniony do odzyskania przeniesionego roszczenia o ile spełni swoje obowiązki płatnicze. W przypadku jego opóźnienia w płatności, Meyra będzie uprawniona do odwołania powyższego upoważnienia do odzyskania przeniesionego roszczenia.
7.3. W przypadku poddawania zastrzeżonych towarów obróbce przez klienta, niniejszym uzgadnia się, że ta obróbka będzie odbywać się w imieniu i na koszt MEYRA GmbH jako producenta oraz że klient bezzwłocznie nabędzie prawo własności lub – jeśli ta obróbka jest przeprowadzana przy użyciu lub w związku z materiałami pochodzącymi od różnych właścicieli lub wartość obrabianego artykułu przekracza wartość dostarczonych towarów – współwłasności (własności cząstkową) nowo wytworzonego przedmiotu w proporcji wartości dostarczonego towaru do wartości nowo wytworzonego przedmiotu. W przypadku utraty prawa własności przez MEYRA GmbH wskutek konsolidacji lub zmieszania produktu lub jeśli, w przypadku obróbki, nie jest właścicielem dostarczanych towarów, klient z wyprzedzeniem przeniesie na MEYRA GmbH odpowiedni udział w prawie współwłasności do nowego przedmiotu o wartości stanowiącej proporcjonalną równowartość dostarczanego przedmiotu. MEYRA GmbH niniejszym zobowiązuje się zaakceptować ofertę. Dostawa zostaje zastąpiona nieodpłatnym depozytem.

7.4. Klient jest zobowiązany poinformować Meyra bezzwłocznie o dostępie osób trzecich do towarów dostarczonych w ramach zastrzeżenia prawa własności oraz przekazać Meyra informacje oraz dokumenty niezbędne do wyegzekwowania praw Meyra. Równocześnie klient zobowiązany jest poinformować osobę trzecią bez pytania o prawie własności MEYRA GmbH. Klient ponosi wszelkie koszty związane z powyższą sytuacją.
7.5. MEYRA GmbH zobowiązana jest wydać należne jej zabezpieczenia na żądanie klienta w przypadku, gdy ich wartość przekracza wartość zabezpieczonych roszczeń o ponad 20%. Decyzja dotycząca rodzaju zabezpieczeń, które zostaną zwolnione należy wyłącznie do MEYRA GmbH.
7.6. W przypadku wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego wobec klienta, Meyra zabrania odsprzedaży lub obróbki zastrzeżonych towarów Meyra oraz odwołuje upoważnienie do odzyskania przeniesionego roszczenia w odniesieniu do roszczeń Meyra.
7.7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez klienta, Meyra będzie uprawniona do zażądania natychmiastowego zwrotu zastrzeżonych towarów.

8. Gwarancja / odpowiedzialność

 

8.1. Klient zobowiązany jest sprawdzić dostarczony towar niezwłocznie w momencie jego dostawy. W przypadku wykrycia widocznych wad lub wad, które zostałyby wykryte podczas skrupulatnej kontroli, klient powinien przekazać Meyra reklamację na piśmie w ciągu jednego tygodnia od otrzymania dostawy. Po upływie tego terminu wyłącza się wszelką odpowiedzialność za wady. W przypadku wad ukrytych, zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji będzie ważne tylko wówczas, gdy zostanie przekazane do Meyra na piśmie w ciągu jednego tygodnia od ich wykrycia.
8.2. W przypadku dostawy wadliwych towarów, Meyra może zdecydować się albo naprawić wadliwy artykuł albo wymienić wadliwy artykuł na nowy. Klient zobowiązany jest dostarczyć do Meyra taki bezpłatnie wadliwy produkt do kontroli i naprawy. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana wadliwego towaru okażą się nieskuteczne, nie zostaną przeprowadzone w rozsądnym terminie lub Meyra odmówi ich przeprowadzenia, klient może wycofać się z umowy lub obniżyć cenę zakupu. Dla powyższych przypadków nie ustala się terminu ostatecznego, o ile termin ten nie jest określony przez prawo.
8.3. Gwarancja straci ważność w przypadku zmodyfikowania przez klienta elementu dostawy bez zgody Meyra lub jego zmiany przez osobę trzecią, co uniemożliwi lub bezzasadnie utrudni naprawę usterki. W każdym przypadku jednak klient musi ponieść dodatkowe koszty związane z naprawą tej wady.
8.4. Powyższe postanowienia nie naruszą żadnych gwarancji udzielanych przez Meyra pierwszemu użytkownikowi sprzętu rehabilitacyjnego.
8.5. Gwarancja nie obejmuje zużycia wynikającego z normalnej eksploatacji wszystkich artykułów, modułów, akumulatorów lub części zamiennych dostarczonych przez Meyra, jak również nieprawidłowego lub niewłaściwego przechowywania, użytkowania lub obchodzenia się z produktami.
8.6. Inne roszczenia klienta, w szczególności o odszkodowanie, niespełnienie świadczenia oraz naprawę wszelkich bezpośrednich i pośrednich szkód – w tym szkód ubocznych lub wynikowych, niezależnie od podstaw prawnych – zostają niniejszym wyłączone. Postanowienia powyższego zdania nie będą obowiązywać w przypadku, gdy MEYRA GmbH ukryła wadę prawną lub materiałową w złej wierze lub wada jest wynikiem celowego postępowania lub rażącego niedbalstwa ze strony MEYRA GmbH, jej prawnych przedstawicieli lub pełnomocników lub jakiegokolwiek naruszenia istotnych zobowiązań umownych powstałego wskutek niedochowania należytej staranności. Istotne zobowiązania umowne rozumie się jako zobowiązania, których realizacja umożliwia właściwe wykonanie umowy i na realizacji których strony umowy polegają lub mogą polegać. W przypadku uszkodzenia mienia i aktywów z powodu niedbalstwa, odpowiedzialność MEYRA GmbH ogranicza się jednakże do kwoty możliwej do przewidzenia w typowej umowie. Nie wyłącza się odpowiedzialności Meyra za uszkodzenie ciała lub zdrowia spowodowane naruszeniem obowiązku ze strony MEYRA GmbH, jej prawnych przedstawicieli i pełnomocników.
8.7. Pozostaje to bez wpływu na odpowiedzialność na podstawie Produkthaftungsgesetz [niemieckiej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu].

9. Przedawnienia

 

Roszczenia klienta związane z wadami produktów przedawniają się po dwóch latach od odbioru / dostawy towarów do klienta. W odniesieniu do artykułów wymienianych lub naprawianych, roszczenia klienta przedawniają się po roku od odbioru / dostawy towarów do klienta. Powyższe zapisy nie dotyczą roszczeń o odszkodowanie z powodu zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia i/lub roszczeń wynikających ze szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem lub umyślnym działaniem ze strony MEYRA GmbH lub jej pełnomocników. W takich przypadkach obowiązywać będzie ustawowy bieg przedawnienia.

9.1. Usługa wymiany produktów

 

Niezależnie od gwarancji, MEYRA GmbH oferuje klientom możliwość wymiany wadliwego produkt na odnowiony produkt. Poniższe zasady odnoszą się do produktów oferowanych jako produkty zamienne: – Wymienione produkty są odnowione i technicznie sprawne. – Wadliwy produkt należy zwrócić bezpłatnie do MEYRA GmbH w ciągu 15 dni roboczych. Zwracany produkt pozostanie naszą własnością. – W przypadku niewrócenia produktu, Meyra wystawi fakturę na klienta z tytułu produktu zamiennego w wysokości 95% ceny sprzedaży nowego produktu. – Zwracany produkt musi odpowiadać produktowi zamiennemu pod względem modelu i projektu. Produkt powinien nadawać się do ponownego użytku i może wykazywać jedynie normalne zużycie wynikające z normalnej eksploatacji. – MEYRA GmbH ustala, czy zwracany produkt spełnia powyżej określone wymogi. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, Meyra wystawi klientowi fakturę na określoną powyżej kwotę z tytułu dostarczonego produktu zamiennego pomniejszoną o wartość rezydualną zwracanego produktu.

10. Odpowiedzialność za zmiany projektowe

 

W przypadku zamówień niestandardowych obowiązywać będą bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Zmiany projektowe produktów MEYRA GmbH dokonane przez klienta lub osobę trzecią wynajętą przez klienta dozwolone są tylko w przypadku, gdy są zgodne z wymogami bezpieczeństwa i z wyprzedzeniem uzyskały aprobatę kierownictwa Meyra na piśmie. W tym celu, na żądanie należy udostępnić Meyra zmodyfikowany model i rysunki projektowe. Jeśli projekt zostanie zmieniony bez wcześniejszej pisemnej zgody kierownictwa Meyra i zmiany te spowodują wyrządzenie szkody osobie trzeciej, za którą odpowiedzialność ponosi Meyra w relacjach zewnętrznych, klient zobowiązany jest zwolnić Meyra w wewnętrznych relacjach z odpowiedzialności za roszczenia tej osoby trzeciej.

11A. Zwrot gotowych produktów i modułów

 

Meyra nie będzie przyjmować towarów zwracanych bez dołączonego dowodu dostawy lub kopii faktury. Meyra udzieli kredytu stanowiącego równowartość 80% wartości netto towarów, które zostaną zwrócone w oryginalnym opakowaniu i w doskonałym stanie. Towary, które zostały dostarczone wcześniej niż trzy miesiące wcześniej, zamówienia niestandardowe, artykuły sanitarne, zużyte bandaże i ortezy, pełne akumulatory i produkty o wartości netto nieprzekraczającej 100,00 euro nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają również wykonywane na zamówienie wózki inwalidzkie (np. wózki inwalidzkie dla dzieci lub adaptacyjne wózki inwalidzkie). Ryzyko transportu ponosi nadawca.

11B. Anulowanie zamówienia wyrobów gotowych

 

11B.1. Anulowanie zamówienia bez uprzedniej zgody Meyra GmbH jest niedozwolone.
11B.2. Zamówienie musi być anulowane na piśmie.
11B.3. W przypadku osiągnięcia porozumienia w sprawie anulowania zamówienia wyrobów gotowych, które zostały już przygotowane do wysyłki, obowiązywać będą następujące postanowienia: – Z tytułu sprzętu rehabilitacyjnego dokonany zostanie zwrot całości zapłaty. Co do zasady nie można anulować zamówienia na niestandardowe wózki inwalidzkie i sportowe wózki inwalidzkie. – W przypadku anulowania zamówienia na adaptacyjne wózki inwalidzkie, potrącona zostanie kwota w wysokości 20% wartości netto celem pokrycia kosztów. Opłata z tytułu anulowania zamówienia na wózki inwalidzkie i skutery wynosi 5%. Opłata z tytułu anulowania zamówienia na wózki inwalidzkie standardowe i ze stopów lekkich wynosi 10%.

11C. Odbiór / utylizacja odpadów

 

Ceny Meyra nie obejmują kosztów odbioru i utylizacji kompletnego starego sprzętu od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe. Na żądanie i po zwróceniu poniesionych kosztów Meyra może zorganizować odbiór i recykling / utylizacją tego sprzętu pod warunkiem, że został on zakupiony od Meyra. Zwrot takiego sprzętu bez uprzedniej zgody Meyra GmbH jest niemożliwy.

12. Wykorzystywanie danych osobowych

 

Meyra jest uprawniona do wewnętrznego przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych objętych obowiązującymi przepisami, w szczególności Bundesdatenschutzgesetz [niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych].

13. Jurysdykcja, właściwe prawo, klauzula salwatoryjna

 

13.1. O ile nie uzgodniono inaczej, miejscem spełniania świadczeń jest siedziba MEYRA GmbH w Kalletal-Kalldorf.
13.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego będzie sąd określony przez siedzibę Meyra w Kalletal-Kalldorf. Meyra jest także uprawniona do podjęcia działań wobec klienta w jego jurysdykcji.
13.3. Właściwym prawem będzie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów.
13.4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych stanie się całkowicie lub częściowo nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowają swoją ważność.

nach oben